โลโก้เว็บไซต์ หารือctbu20-11-61 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หารือctbu20-11-61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ CTBU ร่วมสร้างหลักสูตรพัฒนาการศึกษาปริญญาร่วม สองมหาวิทยาลัย
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา