โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังดุสิต โดยนายพรหมพัฒน์  โชติสิรดานันท์ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการประเภทความพิการทางร่างกายซึ่งในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลจำนวน 340 คนเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2559ที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

นายพรหมพัฒน์ กล่าวว่า “รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดสำหรับรางวัลนี้ที่ได้รับมาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุน ทั้งในส่วนของคณาจารย์ ผู้บริหารและเพื่อนๆในคณะทุกคนและที่สำคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ได้ให้โอกาสตั้งแต่เข้ามาศึกษาที่นี่ จนถึงการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯจนได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ และรักษาคุณงามความดีให้สมคุณค่าของนักศึกษารางวัลพระราชทาน”