โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่วอแก้ว ประเมินผล ถอดบทเรียนโครงการยกระดับชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่วอแก้ว ประเมินผล ถอดบทเรียนโครงการยกระดับชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 870 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 กันยายน 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมวอแก้ว ลงพื้นที่บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวอแก้ว 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมวอแก้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการฯ ช่วงปลายน้ำ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559 โดยในช่วงต้นน้ำทางโครงการได้มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน ช่วงกลางน้ำได้เน้นทักษะและเพิ่มความชำนาญแก่สมาชิกกลุ่ม ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน  และในช่วงปลายน้ำได้พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยสมาชิกสามารถผลิต แปรรูปและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างครบวงจร
          ด้านนายดำริ  สุวรรณสุระ กำนันตำบลวอแก้ว กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ชุมชนวอแก้ว หมู่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เข้าร่วมโครงการทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะความยั่งยืนจากโครงการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ชุมชนคาดหวังไว้ร่วมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดแก่สมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ครัวเรือนอื่นๆ ทั้งในและนอกชุมชนมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว  ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน ทางกลุ่มมีการหมุนเวียนกันเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งในด้านของการผลิตและการแปรรูป ในนามตัวแทนชุมชนขอขอบคุณทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้เลือกพื้นที่วอแก้วในการดำเนินโครงการ แม้ว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดลงแต่ความความรู้ที่ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยฯได้ถ่ายทอดสู่ชุมชนจะยังคงอยู่และถูกถ่ายทอดโดยคนในชุมชนสู่ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน
          การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากการประเมินผลและถอดบทเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวอแก้ว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานมอบ ทางทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกร์สีห์ พิสิษฐ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรามิตร อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์พวงทอง วังราษฎร์ อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือจนการดำเนินโครงการสำเร็จสุล่วงด้วยดี  หัวหน้าโครงการฯกล่าวในตอนท้าย

          ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา