โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนง.อุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนง.อุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายายน 2559 ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย)