โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ บ.ประชารัฐและสหกรณ์สับปะรดลำปาง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร ช่วยเหลือเกษตรกรและ SMEs ลำปาง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ บ.ประชารัฐและสหกรณ์สับปะรดลำปาง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร ช่วยเหลือเกษตรกรและ SMEs ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับนายบริบูรณ์ ผดุงพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปางและคณะทำงาน นางศิริพร ช่างปณีตัง ประธานสหกรณ์สับปะรด ลำปาง ในโอกาสเข้าหารือการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร OTOP และ SME ของจังหวัดลำปาง
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนอกจากจะมีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมีพันธกิจในด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน ซึ่งการหารือในวันนี้มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตามเอกลักษณ์ของพื้นที่ลำปางคืออุตสาหกรรมเกษตร  โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการแปรรูป   มหาวิทยาลัยพร้อมเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่คอยให้ปรึกษาแก่สหกรณ์สับปะรดลำปาง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง เพื่อสร้างสังคมเมืองลำปางให้เกิดการพัฒนา มีทั้งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.กร จันทรวิโรจน์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา