โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ :ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ"Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017):Enabling Change and Ouality of Like through Psychology"

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดเพิ่มเติม