โลโก้เว็บไซต์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี


การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่  สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรืเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th

>> รายละเอียดเพิ่มเติม