โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ๒๕๖๐ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ๒๕๖๐


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ๒๕๖๐

ในวันที่  ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ  โรงแรม ริชมอนด์ สโตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

>> รายละเอียดเพิ่มเติม