โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาต สสอท ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาต สสอท ประจำปี 2560


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาต สสอท ประจำปี 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

>> รายละเอียดเพิ่มเติม