โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม (Newfon Mobility Grants) ร่วมกับ ROYAL society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ณ  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กลุ่มนบายพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมการณ์ศึกษา โทรศัพท์ 02 610 5299

>> รายละเอียดเพิ่มเติม