โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการอบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ โดยวิทยากรบรรยายจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการอบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ โดยวิทยากรบรรยายจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่


งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแก่บุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์

งานอบรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ดังกำหนดการแนบ

จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้