โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าอบรมเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าอบรมเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 839 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

อาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต หัวหน้ากลุ่มเทคนิคพื้นฐาน และอาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ดอยสะเก็ด และได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์  สุววรณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งพื้นที่ และจำนวนบุคลากรที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ดอยสะเก็ด มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสหกรณ์ และหากสามารถจัดตั้งได้ตามวัตถุประสงค์ จะเป็นสหกรณ์ร้านค้าแห่งแรกในอำเภอดอยสะเก็ด 

ในการอบรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการอบรม โดยหากผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผู้ประสานงานและรวมกลุ่มในการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา