โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดของกิจกรรมอาชีพชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนความยั่งยืนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวอแก้วสามัคคี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านวอแก้ว  กล่าวว่า  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้วเป็นโครงการด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 โดยในปีแรกดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียง บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสมาชิก พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวอแก้วให้เป็นฐานทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้สำหรับเป็นต้นแบบให้กับบุคคลและชุมชนที่สนใจจำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกิจกรรมผลิตเห็ดและการเพิ่มแหล่งอาหารเห็ดแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ฐานกิจกรรมปลุกผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงไส้เดือน ฐานกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้แห้ง สำหรับปีที่ 2 จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณีบ้านวอแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจากปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ต่อยอดจากกิจกรรมอาชีพในปี 2557 พร้อมกับเพิ่มการถ่ายทอดความรู้กิจกรรมอาชีพใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิกอีกทั้งมีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ในส่วนของปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนากิจกรรมอาชีพให้เป็น วิสาหกิจชุมชนของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในคราวตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ และสอดคล้องความต้องการของกลุ่มสมาชิก อันเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ถอดบทเรียนของ ในการเลือกกิจกรรมอาชีพที่ให้ผลผลิต สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของผลผลิต สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับกลุ่มสมาชิก
         การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การวางแผนธุรกิจและช่องทางการตลาดในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเห็ดภายใต้โครงการสนับสนุนความยั่งยืนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านวอแก้ว เพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมี อ.ชัยธวัช  จารุทรรศน์ อ.ปรีดา ตัญจนะ อ.กรณิศ เปี้ยอุดร อ.ญาดา คำลือมี อ.ผจงจิต ติ๊บประสอน เป็นวิทยากรในการจัดอบรม และนักศึกษาสาขาการตลาดและสาขาการจัดการ ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร หัวหน้าโครงการกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำ / เยาวลักษณ์ ธาตุรักษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา