โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเชื้อเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเชื้อเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเชื้อเห็ดแก่ผู้ปกครองผู้พิการตำบลแม่สัน เมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการตำบลแม่สัน เมืองยาว ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ สามารถผลิตเห็ดได้ด้วยตนเอง จากกระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ
       การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเชื้อเห็ดแก่กลุ่มผู้พิการ
       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา