โลโก้เว็บไซต์ eBook: งานประกันคุณภาพการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

eBook: งานประกันคุณภาพการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

 แผนปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา

 แผนปฏิบัติราชการ สถช.

 รายงานผลการแผนปฏิบัติราชการ สถช.

 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / มูลนิธิโครงการหลวง

 สารสนเทศสถาบันฯ อื่นๆ

 

กลับหน้าหลักงานประกันคุณภาพ

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพ : แผนปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา

 

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มทร.ล้านนา

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

Go to top 12

 

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา : แผนปฏิบัติราชการ สถช.

แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ 2566 สถช. มทร.ล้านนา

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top 2

 

 

งานประกันคุณภาพ : รายงานผลการแผนปฏิบัติราชการ สถช.

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา

 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

 

 

รายงานประจำปี 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556)

 

 

#

 

 

#

 

 

Go to top 3

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

 

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2561

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561

 

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top 4

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / มูลนิธิโครงการหลวง

 

 

รายงานผลการดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ. 2560 - 2564

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2564

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2558

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2557

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top 5

 

สารสนเทศสถาบันฯ : อื่นๆ

 

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กับการพัฒนางานบริการใต้ร่มพระบารมี

 

เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา