โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงสร้างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


โครงสร้างและการบริหารงาน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สถช.

 

กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถช.

 

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต สถช.

 

กลุ่มงานโครงการพิเศษ

กลุ่มงานโครงการพิเศษ สถช.

 

กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถช.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา