โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย


 

 

วิสัยทัศน์

สถาบันคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตบริการวิชาการดีเลิศระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร / เป้าหมาย

พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร / เป้าหมาย

 

เป้าหมาย สถช.


เป้าหมาย สถช.

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา