โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา /  ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / พันธกิจ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / พันธกิจ
ปรัชญา :

ใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม


ปณิธาน :

สถาบันแห่งการร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้


วิสัยทัศน์ :

ร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความสุขของชุมชน


เป้าหมาย :

คนในชุมชนมีหลักประกันในชีวิตมีร่างกายมีจิตใจมีศีลธรรมอันดี มีครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนเข้มแข็งมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความภาคภูมิใจมีอิสรภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล


พันธกิจ :

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ของชุมชน

2. ประสานเพื่อพัฒนา และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมสู่ชุมชน

3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

4. เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

5. สะท้อนการใช้องค์ความรู้และบอกปัญหาที่จะนำเข้าสู่การแก้ไขเชิงวิชาการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา