โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย Covid-19 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย Covid-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 มิถุนายน 2563 - 27 มิถุนายน 2563

สถานที่ : อาคารฝึกปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

..ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา