โลโก้เว็บไซต์ ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงงาน


 

ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงาน

 

 

1

Go to top

 

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

 

 

 

2

Go to top

 

 

สรุปผลแบบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการของสถาบันฯ (สถช.)

 

 

.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา