โลโก้เว็บไซต์ ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงงาน


 

ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงาน

 

ประเมินผลการดำเนินงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

ประเมินผลการดำเนินงานบริการ สถาบันฯ (สถช.)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา