โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


ระบบบริการสารสนเทศ

จองห้องประชุม
สอบถามข้อมูล
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

 


 

งานถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge services)

คลังวารสารวิชาการรับใช้สังคม
คลังหนังสือองค์ความรู้ - เล่มเล็ก
วารสารแก้วปัญญา
     
คลังความรู้ชุมชน
แก้วปัญญาชาแนล width=
 
 

 


 

ระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ระบบพัสดุครุภัณฑ์
 
ระบบการเงินงบประมาณ
  ระบบบริหารหนังสือออนไลน์  
ระบบบริหารหนังสือ ห้องคลังความรู้
 
ระบบบริหารสิทธิ์บุคลากร
       

 


 

ระบบด้านงานบริการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Service System)

CTTC Cloud
 
E-data
 
E-meeting
 
CCTV
     

 


 

รายงานสารสนเทศ สถาบันฯ [ http://www2.cttc.rmutl.ac.th/web/pagereport.php?R_ID=1 ]

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา