โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการ

 

สอบถามข้อมูล

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

สถิติงานบริการห้องคลังฯ

 


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge services)

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม JSES

  •  

หนังสือองค์ความรู้ KBS

วารสารแก้วปัญญา

 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ สำหรับงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศค้นหาข้อมูลหมู่บ้านชุมชน
Village Profile

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจ้างงานโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

 


 

สังคมออนไลน์ (Social Media)

 

 


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Service System)

 

บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา