โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


ระบบสารสนเทศด้านงานบริการ

สอบถามข้อมูล
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
 
สถิติงานบริการห้องคลังฯ

ระบบสารสนเทศด้านงานบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge services)

คลังวารสารวิชาการรับใช้สังคม
คลังหนังสือองค์ความรู้ - เล่มเล็ก
วารสารแก้วปัญญา
แก้วปัญญาชาแนล width=
แก้วปัญญาชาแนล
       
ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศค้นหาข้อมูลหมู่บ้านชุมชน Village Profile ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจ้างงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศค้นหาข้อมูลหมู่บ้านชุมชน Village Profile ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการจ้างงาน
โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

สังคมออนไลน์ (Social Media)

สังคมออนไลน์ FacebookPage-สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สังคมออนไลน์ FacebookPage-kaewpanya Facebook Page น้ำดื่มราชมงคล FacebookGroup-สถาบันฯ (สถช.)
Facebook Page
สถาบันฯ (สถช.)
Facebook Page kaewpanya Facebook Page
น้ำดื่มราชมงคล
Facebook Group
สถาบันฯ (สถช.)

คลังหนังสือออนไลน์ (E-Book, E-Journal, E-Magazine)

คลังความรู้ชุมชน RMUTL Flipping Book หนังสือออนไลน์ผ่าน Ookbee App
คลังความรู้ชุมชน หนังสือออนไลน์ RMUTL Flipping Book หนังสือออนไลน์ผ่าน Ookbee App
     
Blogger | วารสารแก้วปัญญา (คอลัมน์น่าอ่าน) แนะนำหนังสือน่าอ่าน ห้องคลังความรู้ชุมชน สังคมออนไลน์ blockdit-kaewpanya
วารสารแก้วปัญญา
(แนะนำคอลัมน์น่าอ่าน)
 
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ห้องคลังความรู้ชุมชน
Blockdit Page: kaewpanya

ระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ระบบพัสดุครุภัณฑ์
ระบบการเงินงบประมาณ
ระบบบริหารหนังสือออนไลน์
ระบบบริหารหนังสือ ห้องคลังความรู้
ระบบบริหารสิทธิ์บุคลากร

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Service System)

จองห้องประชุม
CTTC Cloud
E-data E-meeting CCTV
บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ E-data CCTV

 

รายงานสารสนเทศ สถาบันฯ [ http://www2.cttc.rmutl.ac.th/web/pagereport.php?R_ID=1 ]

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา