โลโก้เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Service System)

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานสารบรรณ: เสนอหนังสือ (เฉพาะงานสารบรรณ หนังสือออก)

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานสารบรรณ

 

บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์

บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์

 

 

สถิติงานบริการห้องคลังฯ

สถิติงานบริการห้องคลังฯ

 

 

 

 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา