โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการ

 

สอบถามข้อมูล

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

สถิติงานบริการห้องคลังฯ

 


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge services)

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม JSES

หนังสือองค์ความรู้ KBS

 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ สำหรับงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศค้นหาข้อมูลหมู่บ้านชุมชน
Village Profile

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจ้างงานโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

 


 

สังคมออนไลน์ (Social Media)

 

 


 

ระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

 

ระบบพัสดุครุภัณฑ์

ระบบการเงินงบประมาณ

ระบบบริหารหนังสือออนไลน์

ระบบบริหารหนังสือห้องคลังความรู้

ระบบบริหารสิทธิ์บุคลากร


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Service System)

 

บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบุคลากรสถาบันฯ (สถช.)

 


 

รายงานสารสนเทศ สถาบันฯ [ http://www2.cttc.rmutl.ac.th/web/pagereport.php?R_ID=1 ]

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา