โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการ

 

บริการงานเอกสารสิ่งพิมพ์

คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูล

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

คลิกที่นี่

  •  

 


 

สารสนเทศด้านงานบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge)

 

ทรัพยากรสารสนเทศงานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมงานบริการวิชาการ

ทรัพยากรสารสนเทศงานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมงานบริการวิชาการ

คลิกที่นี่

  •  
หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

คลิกที่นี่

แก้วปัญญาชาแนล

YouTube

Facebook

  •  

 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge services)

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิกที่นี่

  •  

ระบบผู้เชี่ยวชาญ สำหรับงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่

  •  

ระบบสารสนเทศค้นหาข้อมูลหมู่บ้านชุมชน
Village Profile

คลิกที่นี่

  •  

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

คลิกที่นี่

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจ้างงานโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

คลิกที่นี่

  •  

 


 

สังคมออนไลน์ (Social Media)

 

 


 

ระบบสารสนเทศด้านงานบริการภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Service System)

 

บริการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์

คลิกที่นี่

สถิติงานบริการห้องคลังฯ

คลิกที่นี่

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา