โลโก้เว็บไซต์ สถิติการให้บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ (สถช.)  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถิติการให้บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ (สถช.)


 

งานบริหารการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Page) ของหน่วยงาน

 

งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ (สถช.)

 

 

งานให้บริการพื้นที่ห้องคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

 

 

งานให้บริการห้องประชุม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

 

 

งานประเมินความพึงพอใจต่องานให้งานบริการของสถาบันฯ (สถช.) และการดำเนินงานบริการวิชาการ ของ มทร.ล้านนา

 

 

 

1

 

 

 

2

Go to top

 

 

3

 

 

 

Go to top

 

Go to top

 

5

 

 

Go to top

 

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  

 


 

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สถช.)

 

 

 


 

Go to top

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา