โลโก้เว็บไซต์ ประเมินผลการดำเนินงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประเมินผลการดำเนินงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา


คลิกดูผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการ สถาบันฯ (สถช.)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ | คลิก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา