โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก


 

“โครงการต้นแบบสู่การปฏิบัติ พัฒนางานและทดสอบให้ความรู้พร้อมใช้งาน”  ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก 
มีหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ เทคโนโลยีเซรามิกและผลิตของที่ระลึก ที่เป็นอัตลักษณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัย

 

โครงการต้นแบบสู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ ให้มีความก้าวหน้าเชิงวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยการระดมสมองจากนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในความรู้ สาขานั้นๆ และนําองค์ความรู้เชิงวิชาการที่ได้จากการพัฒนา สู่การทดลองปฏิบัติให้เกิดผลจริงเป็นต้นแบบ จากนั้น จึงผ่านกระบวนการดัดแปลงองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปสื่อการเรียนรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ สะดวกในการใช้งาน

 

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก เป็นหนึ่งในงานศูนย์เรียนรู้สู่การปฏิบัติภายใต้การดําเนินงาน ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเซรามิก และผลิตของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการผลิตและจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้กับ มหาวิทยาลัยฯในการบูรณาการ แบบ Hands-on กับการสร้างบุคลากรและการหารายได้ที่ใช้ในการหมุนเวียน ดําเนินการ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้ดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์การดำเนินการ

  1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ ทางด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
  2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ ทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ ทางด้านการบริการ
  4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
  5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านจัดแสดงผลงาน และการผลิตของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
  6. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของชุมชนผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา