โลโก้เว็บไซต์ งานแผนยุทธศาสตร์  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

งานแผนยุทธศาสตร์


 

 

 

 

 

Go to top  

 

 

 

 

Go to top  

 

 

 

 

 

 

Go to top  

 

 

 

 

4 ปี กับการขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2562-2566)

 

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 สถช. มทร.ล้านนา (งานเด่น)

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

 

 

รายงานประจำปี 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556)

 

 

#

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา