โลโก้เว็บไซต์ งานแผนยุทธศาสตร์  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

งานแผนยุทธศาสตร์


 

 

 

 

 

Go to top  

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มทร.ล้านนา

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

Go to top  

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ 2566 สถช. มทร.ล้านนา

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

Go to top  

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สถช. มทร.ล้านนา

 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

 

 

รายงานประจำปี 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556)

 

 

#

 

 

#

 

 

 

Go to top  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา