โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประวัติความเป็นมาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา:
จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2549

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองภารกิจงานบริการวิชาการ บริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ  โดยจะเชื่อมประสาน
องค์ความรู้ในภาควิชาการสู่การปฏิบัติได้จริงโดยมีคลังความรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง ประสาน
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดความรู้ในที่ว่าการอำเภอเป็นประตูหน้าบ้าน ในการให้ชุมชนเข้าถึงความรู้

มีหน่วยบริการความรู้แบบเคลื่อนที่ ลงไปจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน
ผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และนำความต้องการด้านองค์ความรู้ของชุมชนสู่การพัฒนา
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปัจจุบันสำนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งอยู่ที่อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
หมายเลขโทรศัพท์ 053-266516-8  หมายเลขโทรสาร 053-266522


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา