โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประวัติความเป็นมา


สามารถคลิกที่มุมซ้าย - ขวาของภาพ เลื่อนดูสไลด์ จำนวน 27 เฟรม 

แนะนำสถาบันฯ สถช 2549-2557 by Rattanaporn Sarapee

Download ไฟล์ [[ คลิกที่นี่ ]]

 

"สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นหน่วยงานแถวหน้า

ในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สู่กลไกสำคัญของการพัฒนาชุมชน สังคม อย่างพลวัตและยั่งยืน"

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา:
จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2549

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองภารกิจงานบริการวิชาการ บริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ  โดยจะเชื่อมประสาน
องค์ความรู้ในภาควิชาการสู่การปฏิบัติได้จริงโดยมีคลังความรู้ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง ประสาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดความรู้ในที่ว่าการอำเภอเป็นประตูหน้าบ้าน ในการให้ชุมชนเข้าถึงความรู้

มีหน่วยบริการความรู้แบบเคลื่อนที่ ลงไปจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน
ผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และนำความต้องการด้านองค์ความรู้ของชุมชนสู่การพัฒนา
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้ดำเนินการก่อตั้ง
แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่ผลิตของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์
  ให้กับทางมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเซรามิก
   
 2. ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  เป็นธุรกิจขนาดกลางมีแนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ธุรกิจที่ครบถ้วนทั้งทางด้านการตลาด
  ด้านเทคนิคและวิศวกรรม ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ เช่น ทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตของ
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือการบริหารจัดการการบัญชี การตลาด และบริษัทจำลอง
  ตลอดจนบุคคล ภายนอกทั่วไปเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติ จากแหล่งเรียนรู้จริง

 

ปัจจุบันสำนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งอยู่ที่
อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
หมายเลขโทรศัพท์ 053-266516-8  หมายเลขโทรสาร 053-266522

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา