โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา


 

คลินิกเทคโนโลยี


ภารกิจ


เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคําปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นตัวกลางประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย และเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด


เป็นตัวกลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Intermediate Technology Transfer) และเป็นแหล่งที่รวมข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างวิทยากรประจําเครือข่ายในสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นทั้งผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและท้องถิ่น นําไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ นําเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทําให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม และมีมาตรฐาน เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ และเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทยหรือการ วิจัย และพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นรวมไปถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผลัก ดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

 

 phairot4543@yahoo.co.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา