โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร / บุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้บริหาร / บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ

อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาตราจารยสุรีวรรณ ราชสม

ผู้ช่วยศาตราจารยสุรีวรรณ ราชสม

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1
น.ส.ทิน อ่อนนวล

น.ส.ทิน อ่อนนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส

น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2
นายนริศ กำแพงแก้ว

นายนริศ กำแพงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

นายวิษณุลักษณ์ คำยอง

นายวิษณุลักษณ์ คำยอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิงหล วิชายะ

นายสิงหล วิชายะ

นักวิชาการช่างศิลป์

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

นักเอกสารสนเทศ

นายวีรวิทย์ ณ วรรณมา

นายวีรวิทย์ ณ วรรณมา

นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)

น.ส.ศิรประภา วงค์ชัย

น.ส.ศิรประภา วงค์ชัย

พนักงานทั่วไป

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต (งานบริการวิชาการ)
ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 4
นายคเชนทร์ เครือสาร

นายคเชนทร์ เครือสาร

นักวิชาการช่างศิลป์ (ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ)

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นักวิชาการช่างศิลป์

นายณัฐพงษ์ วงศ์ปันติ

นายณัฐพงษ์ วงศ์ปันติ

นักวิชาการช่างศิลป์

นายศักดิ์วิฑูรย์ ภูผิวคำ

นายศักดิ์วิฑูรย์ ภูผิวคำ

นักวิชาการช่างศิลป์

กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 5
นายพิษณุ พรมพราย

นายพิษณุ พรมพราย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์

นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์

นักวิชาการช่างศิลป์

น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข

น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข

นักวิชาการช่างศิลป์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา