โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร / บุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้บริหาร / บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ดร. วรจักร์ เมืองใจ

ผศ.ดร. วรจักร์ เมืองใจ

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ. มนตรี เงาเดช

ผศ. มนตรี เงาเดช

รอง ผอ.สถช. ฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ศรีธร อุปคำ

อาจารย์ศรีธร อุปคำ

รอง ผอ.สถช. ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม

ผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม

รอง ผอ.สถช. ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี

อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล

อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน .
นายวิษณุลักษณ์ คำยอง

นายวิษณุลักษณ์ คำยอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

นักเอกสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานยุทธศาตร์การนำไปใช้ประโยชน์ .
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.หนึ่งฤทัย  แสงใส

น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายสิงหล วิชายะ

นายสิงหล วิชายะ

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายคเชนทร์ เครือสาร

นายคเชนทร์ เครือสาร

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นักวิชการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

คลินิกเทคโนโลยี กลุ่มงานยุทธศาตร์การนำไปใช้ประโยชน์
ผศ. ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผศ. ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความยั่งยืน .
นายวธัญญู วรรณพรหม

นายวธัญญู วรรณพรหม

นักวิจัย
(หัวหน้ากลุ่มงาน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา