โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร / บุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้บริหาร / บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ

อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1
น.ส.ทิน อ่อนนวล

น.ส.ทิน อ่อนนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส

น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2
นายนริศ กำแพงแก้ว

นายนริศ กำแพงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

นักเอกสารสนเทศ

นายวีรวิทย์ ณ วรรณมา

นายวีรวิทย์ ณ วรรณมา

นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต (งานบริการวิชาการ)
ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 4
นายวิษณุลักษณ์ คำยอง

นายวิษณุลักษณ์ คำยอง

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

นายคเชนทร์ เครือสาร

นายคเชนทร์ เครือสาร

นักวิชาการช่างศิลป์

นายสิงหล วิชายะ

นายสิงหล วิชายะ

นักวิชาการช่างศิลป์

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นักวิชาการช่างศิลป์

นายณัฐพงษ์ วงศ์ปันติ

นายณัฐพงษ์ วงศ์ปันติ

นักวิชาการช่างศิลป์

น.ส.ศิรประภา วงค์ชัย

น.ส.ศิรประภา วงค์ชัย

พนักงานทั่วไป

กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 5
นายพิษณุ พรมพราย

นายพิษณุ พรมพราย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติงานหัวหน้างานฯ)

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์

นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์

นักวิชาการช่างศิลป์

น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข

น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข

นักวิชาการช่างศิลป์

นางสาววราภรณ์ ต้นใส

นางสาววราภรณ์ ต้นใส

พนักงานทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา