โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา


 


 

การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 

 

 

ปี 2566

  •  
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • แผนประจำปี 2564
  • โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
  • รายงานผลการดำเนินงาน
  • แนวปฏิบัติที่ดี
  •  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา