โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565


 


 

การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565
 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต

 

 

 

1.

 

 

 

  • เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา