โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา


 

ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา เป็นธุรกิจขนาดกลางมีแนวความคิดพื้นฐาน ของการวิเคราะห์ธุรกิจที่ครบถ้วน ทั้งทางด้านการตลาด ด้านเทคนิคและวิศวกรรม ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสําคัญในการเป็นต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือการบริหารจัดการการบัญชี การตลาด และบริษัทจําลอง ตลอดจน บุคคลภายนอกทั่วไปเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติ จากแหล่งเรียนรู้จริง

 

ยุติให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

 

ร่างกายมนุษย์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 60% ทางการแพทย์จึงแนะนําให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว เพราะช่วยกําจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย การดื่มน้ำให้เพียงพอจึงนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญ สําหรับผิวหนัง สําคัญมากยิ่งกว่าการทาโลชั่นหรือครีมบํารุงผิวหนังเป็นประจําอีกด้วย ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อเป็นอีก หนึ่งตัวเลือกที่รวดเร็วและยังสะดวกในการหาซื้อน้ำดื่ม ดื่ม อย่างไรก็ตามผู้ผลิตต้องคํานึงถึงการผลิตที่ออกจากโรงงาน ให้มีมาตรฐานตั้งแต่ กระบวนการผลิต ระบบการกรอง การฆ่าเชื้อ และภาชนะบรรจุ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตระหนักถึงข้อนี้ดี การควบคุมความสะอาดและคุณภาพ จึงเป็นหัวใจสําคัญในการก่อตั้ง “ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา” สถานที่ผลิตน้ำดื่มเพื่อบริโภค ภายใต้ยี่ห้อ "น้ำดื่มราชมงคลล้านนา”


ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มนี้ ได้ก่อร่างสร้างขึ้นจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ ด้วยพื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจรอบด้าน ตั้งแต่การตลาด เทคนิคและวิศวกรรม การเงิน การจัดการ เศรฐษศาสตร์ สังคม ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจาก จะใช้ความรู้มาช่วยขับเน้นมาตรฐานการผลิตให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบฯ ที่สะอาด มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสํานักงานองค์กรการอาหารและยา (อย.) แล้ว มหาวิทยาลัยยังดําเนินการ ในรูปแบบของบริษัทน้ำดื่ม บริหารจัดการโครงการและบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและวางเป้าหมาย ในการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

จากปริมาณและลักษณะความต้องการบริโภคที่มีความแตกต่างกันจึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้บริโภค เช่น น้ำดื่มแบบบรรจุถัง ปริมาณ 20 ลิตร และน้ำดื่มแบบบรรจุลัง 20 ขวด ปริมาณขวดละ 950 ซีซี เหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยและสํานักงานต่างๆ น้ำดื่มบรรจุขวดใส (PET) 12 ขวด ปริมาณขวดละ 600 ซีซี เหมาะสําหรับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทั่วไปที่มีการจัดงานกิจกรรมงานประชุม งานอบรม และงานสัมมนา


อย่างไรก็ตาม ศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ แห่งนี้ไม่ได้ดําเนินการเพื่อการพานิชย์เพียงมิติเดียว เหมือนโรงงานผลิตน้ำทั่วไป ขึ้นชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้” แน่นนอนว่ายังมีเป้าหมายที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรภายใน อาจารย์ และนักศึกษา ไปจนถึงบุคลกรภายนอกทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือผู้ประกอบการ การรับนักศึกษาฝึกงาน ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การทํางานของศูนย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการกรองน้ำ กระบวนการผลิต และการบรรจุน้ำดื่มลงภาชนะ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจในการให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการน้ำดื่ม ไปจนถึงการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ แบ่งปันแนวทางปฏิบัติในการผลิตน้ำบริโภคตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตราฐานการผลิตและความปลอดภัยของน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทต่อไป 


ไม่เพียงแค่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการ แต่ผลผลิตขององค์ความรู้นี้ยังอาจสร้างงานวิจัยที่สามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มได้อีกด้วย

 

ภารกิจการดำเนินการ

  1. ควบคุมคุณภาพ ควบคุมวัตถุดิบ ควบคุมการผลิต และควบคุมการผลิตน้ำดื่ม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน GMP และสามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานน้ำดื่ม มทร.ล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ การศึกษา สําหรับ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รวมถึงสามารถ นําองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจการได้
  3. พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาคุณภาพศักยภาพบุคลากร
  4. พัฒนาแผนการซ่อมบํารุงเครื่องผลิตและไลน์การผลิตน้ำดื่ม และจัดทําแผนการซ่อมบํารุง
  5. จัดทําฐานข้อมูลลูกค้า เพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มยอด
  6. จัดทําแผนและระบบขนส่ง
  7. หารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ 094-8358789
LINE @337ydnxy
facebook Page RMUTL Drinking Water

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา