โลโก้เว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2567

 

ข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินงาน
(1) ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงาน

 


ดูข้อมูลหน้าใหม่ 

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ Facebook ของหน่วยงาน ดังนี้

 

 เขตพื้นที่ 


 FacebookPage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง)

 FacebookPage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 FacebookPage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 FacebookPage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 FacebookPage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 FacebookPage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

คณะ / วิทยาลัย 

FacebookPage คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

FacebookPage คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

FacebookPage คณะวิศวกรรมศาสตร์

FacebookPage คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

FacebookPage วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

สำนัก / สถาบัน 

FacebookPage สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

FacebookPage สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FacebookPage สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน

FacebookPage สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

FacebookPage สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

หน่วยงาน / ศูนย์ 

FacebookPage ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

FacebookPage วิเทศสัมพันธ์

FacebookPage กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

FacebookPage ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI

FacebookPage กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 

 

Go to top

 


 

ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน | กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | บันทึกข้อตกลงความมือ

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

 

 

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 

Go to top top

 

 

บันทึกข้อตกลงความมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ หน่วยงานภาคีเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top mou2565

 

 

 บันทึกความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


รายการบันทึกความร่วมมือ ประจำปี 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 1. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ SHANXI CONSERVANCY TECNICAL INSTITUTE CHINA 
 2. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ BEIJING HUATEC INFORMATION TECHNOLOGY CHINA 
 3. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพและงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ฯ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
 4. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

 บันทึกความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


รายการบันทึกความร่วมมือ ประจำปี 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 1. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ
 2. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ มทร.ล้านนา  กับ บริษัทไทยวีซ่า ซัพพอร์ท จำกัด

 

 

 

 บันทึกความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


รายการบันทึกความร่วมมือ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 1. บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช
 2. บันทึกข้อตกลง การใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

 

 

 

 บันทึกความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


รายการบันทึกความร่วมมือ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ฯ สำนักงานปลัด อว.

 

 

 

 บันทึกความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


รายการบันทึกความร่วมมือ ประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนการบินอาเซียน ไฟล้ท์ อคาเดมี

 

 

 

 บันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา


รายการบันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา ประจำปี 2565 

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Iwate University Japan
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มทร.ล้านนา กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ
 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
 6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 7. บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการการปรับปรุงปืนเล็กยาวเอชเคฯ
 8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงฯ
 9. บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินโครงการการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ฯ
 10. บันทึกความร่วมมือ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ แขวงหลวงพระบางฯ ประเทศลาว
 11. บันทึกความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 (ลงนาม ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565)
 12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลดอนแก้ว (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 13. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลบ้านกลาง (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 14. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลบ้านปง (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 15. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลป่าป้อง (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 16. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลยุหว่า (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 17. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลร้องวัวแดง (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 18. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลสันทราย (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 19. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 20. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลแม่งอน (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)
 21. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เทศบาลตำบลโหล่งขอด (ลงนาม ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top mou

 

 บันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา


รายการบันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา ประจำปี 2564

 1. บันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลงนาม ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 2. บันทึกความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิทหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top mou

 

 บันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา


รายการบันทึกความร่วมมืออื่นๆ มทร.ล้านนา ประจำปี 2552-2563

 

ปี 2562

 1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสถาบันศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

 

ปี 2561

 1. บันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ลงนาม ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561)

 

ปี 2566

 1. บันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ลงนาม ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2556)

 

ปี 2555

 1. บันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ลงนาม ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2555)

 

ปี 2554

 1. บันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ลงนาม ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2554)

 

ปี 2522

 1. บันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ลงนาม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2552)

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา