โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาว์นโหลด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เอกสารดาว์นโหลด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 

 

1

Go to top

 

คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ปี 2565

 1.   คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 7/2565 สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565


   
 2.   คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 6/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

   
   
 3.   คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1/2565 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานผู้อำนวยการ 

 

ปี 2564

 1.  คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 8/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 2.  คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 6/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลเรื่องราวครุภัณฑ์สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

   
 3.  คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ที่ 3/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ปี 2563

 1.  คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 28/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ นักศึกษาฝึกงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   
 2.  คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 10/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย COVID-19 สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 3.  คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 4/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

 

ปี 2562

 1.  คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  [   คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่เกี่ยวข้อง  ]

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา

 

ปี 2565

 1.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 490/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร พิธรพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ปี 2564

 1.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1158/2564 สั่ง ณ วันที่  20 ตุลาคม พ.ศ.2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสนเทศวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 2.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 756/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 3.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 554/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

   
 4.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 344/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal" (Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop) (Koyori Project 2021) 8 จังหวัด ภาคเหนือ  (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

 

ปี 2563

 1.  คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1726/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

   
 2.  คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1004/2563 สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

   
 3.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 864/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา

 

ปี 2563

 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
  เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

หนังสือบันทึกข้อความ

 

ปี 2564

 1.  บันทึกข้อความ กองกลาง ที่ อว 0654.01(15)/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

2

Go to top

งานสารบรรณ

 

3

Go to top

 

แบบฟอร์มทางการเงิน งานพัสดุ

งานการเงิน

 

ตัวอย่างเอกสารทางการเงิน

 

 

งานพัสดุ

 

4

Go to top

 

งานบริหารงานบุคคล

 

 

** พิมพ์เสร็จ แล้วไปเปิดใน email + จะมีไฟล์ pdf สั่งพิมพ์ออกกระดาษอีกที

5

Go to top

 

งานประชาสัมพันธ์ข่าวสถาบันฯ (สถช.)

 

 

แบบฟอร์ม

 

 

5

Go to top

 

คลังความรู้ชุมชน

 

 • แบบฟอร์มบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดคลังความรู้ชุมชน   [pdf] |  [doc]
   
 • แบบฟอร์มบันทึกสถิติการขอใช้ห้องประชุม สถช.   [doc]

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา