โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาว์นโหลด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เอกสารดาว์นโหลด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 

 

2

Go to top

 

 

 

2

Go to top

 

 

Go to top

 

 

แบบฟอร์มทางการเงิน งานพัสดุ

 

ประกาศ / ระเบียบ งานพัสดุ - กองคลัง

 

งานการเงิน

 


 

ตัวอย่างเอกสารทางการเงิน

 

 


งานพัสดุ

 

 

 

4

Go to top

งานบริหารงานบุคคล

 

จรรยาบรรณและจริยธรรม

 

งานบริหารและสวัสดิการบุคลากร
 

 

 

แบบฟอร์มงานบุคลากร

 

 

การมาปฏิบัติงานของบุคลากร

 

 

 

 

5

Go to top

งานประชาสัมพันธ์ข่าวสถาบันฯ (สถช.)

 

 

แบบฟอร์ม

 

 

6

Go to top

คลังความรู้ชุมชน

 

 • แบบฟอร์มบันทึกสถิติการใช้บริการห้องสมุดคลังความรู้ชุมชน   [pdf] |  [doc]
   
 • แบบฟอร์มบันทึกสถิติการขอใช้ห้องประชุม สถช.   [doc]

 

 

5

Go to top

งานประเมินผลแบบสำรวจความพึงพอใจ สถช.

 

 •  | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  และ การให้การบริการของสถาบันทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 
   
 •  |  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566
   
 •  |  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการของสถาบันทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 
 •  
 •   แบบประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2566 
   
 •   แบบประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มข้อมูล เรื่อง- สถานที่ - วันที่)

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา