โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

กรอบทิศทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2566.

จำนวน 132 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

เอกสารนี้เป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของรัฐบาล แผนประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ได้แก่ การจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานศาสตร์พระราชา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา