โลโก้เว็บไซต์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนวทางการปฏิบัติราชการ การวัดผล และการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2566.

จำนวน 148 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

เอกสารฉบับนี้นำเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เนื้อหาประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการรายปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาระดับต่างๆ การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกระดับ เอกสารนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นวัตกร และผู้ประกอบการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการระบุรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา