โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “NO Gift Policy” ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ศุกร์ 5 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “NO Gift Policy” ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ทั้งในขณะ/ก่อน และหลัง การปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


สถช. และ สวพ. มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดสุวรรณคีรี (วัดม่อน) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรนำโดย อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการ สถช. ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะบุคลากรเพื่อความปลอดภัยในชุมชน
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โครงการอบรมนี้จัดโดยงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู สกร. ภาคเหนือด้วย อววน.
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครู สกร. ภาคเหนือ ด้วย อววน." ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับครู... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมยกระดับทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรยุคใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับเครือข่าย SEED Thailand และมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรยุคใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองตองพัฒนา ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเข้าร่วมจำนวน 40 ราย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนผลงานให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานด้านการบริหารวิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) นำโดย รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสภามหาว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสิงหล วิชายะ และนายคเชนทร์ เครือสาร บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมุ่งฟื้นฟูความอุดมสมบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนา ปลูกต้นไม้ ได้คาร์บอนเครดิต จริงหรือ? ครั้งที่ 4 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
พุธ 10 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมนำความรู้มาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1256


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา