โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 124 หน้า
ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำ "แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปีงบประมาณพศ. 2565 และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีผลลัพธ์เป็นรูปประธรรมและเป็นระบบ

ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 • 2.1 แผนแระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
 • 2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
  • 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • 2.2.2 แผนแการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
 • 2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
  • 2.3.1 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 -2560 ของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • 2.3.2 ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • 3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 • 3.2 แผนปฏิบัติราชการ
  • 3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21
  • 3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
  • 3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
  • 3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การส่งเสริมสัมคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวไปทันต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • 3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การสือบสาน รักษา ต่อยอด ปรับชญาและศาสตร์พระราชชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 4 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาคผนวก สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหมวดรายการ

 


ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

 

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา