โลโก้เว็บไซต์ สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 987 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  และ นายวิษณุลักษณ์ คำยอง บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 539/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

และ ขอแสดงความยินดีกับ นายนริศ กำแพงแก้ว บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 540/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการ สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565


ข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี .
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา