โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1095 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 62 หน้า
ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามพระราชทรัพย์ฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินงานบริหารราชการของมหาวิทยาลัย บรรลุผลตามเป้าหมายและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานต่อไป 

ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลักได้แก่
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมพศ 2560
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. (2566- 2570)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

 

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา