โลโก้เว็บไซต์ ประเมินผลการดำเนินงานบริการ สถาบันฯ (สถช.) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประเมินผลการดำเนินงานบริการ สถาบันฯ (สถช.)


คลิกดูผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการ สถาบันฯ (สถช.)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา