โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประกวดบทความ แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมประกวดบทความ แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 459 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 กรกฎาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี (ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564 

 

 


บทความแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2564 (เผยแพร่ 9 สิงหาคม 2564)

บทความแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2564 แบ่งตามประเภทผลงาน

 

บทความแนวปฏิบัติที่ดี ปี มทร.ล้านนา 2564 แบ่งตามหน่วยงาน


------------------

รางวัลการนำเสนอผลงาน

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.ประเภทบทความดีเด่น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1.2 ด้านการวิจัย
1.3 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

  • ผู้ชนะการประกวดในแต่ละด้านจะต้องมีคะแนนผลงานอยู่ระดับคุณภาพดีเด่น 
  • ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 

 
2. ประเภทกิจกรรม Popular Vote ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 จำนวนผู้เข้าอ่าน (สนใจ) บทความ มากที่สุด
1.2 จำนวนการ Share (เผยแพร่) บทความ มากที่สุด
1.3 จำนวนการ Comments (แลกเปลี่ยน) บทความ มากที่สุด 

  • รางวัลผู้ชนะการประกวดการนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
  • ผู้เข้าร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร

 

กำหนดการประกวดผลงาน

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9 – 31 กรกฎาคม 2564  ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
2 – 6   สิงหาคม 2564  ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละประเภท
9 - 13  สิงหาคม 2564  คณะกรรมการพิจารณาบทความ ประเภท บทความดีเด่น
9 - 13 สิงหาคม 2564  สัปดาห์ประกวดบทความ ประเภท Popular Vote
16-20 สิงหาคม 2564  ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน 

 

ประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คะแนนรวม 100 คะแนน)

1. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี” ที่ท่านนำเสนอ (20 คะแนน) 
2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินการ (15 คะแนน)
3. กระบวนการดำเนินงาน (20 คะแนน)
4. ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ (25 คะแนน)
5. การเผยแพร่ (10 คะแนน)
6. ปัจจัยความสำเร็จ (10 คะแนน)

 

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน / เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี” (20 คะแนน)
2. วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ การดำเนินการ “แนวปฏิบัติที่ดี” (15 คะแนน)
3. กระบวนการ ดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” (20 คะแนน) 
4. ผลการ ดำเนินการและ ประโยชน์ที่ได้รับ “แนวปฏิบัติที่ดี” (25 คะแนน) 
5. การเผยแพร่ “แนวปฏิบัติที่ดี” ( 10 คะแนน ) 
6. ปัจจัย ความสำเร็จ (10 คะแนน) 

 

ดาว์นโหลดเอกสาร

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา