โลโก้เว็บไซต์ เสวนาหัวข้อ คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เสวนาหัวข้อ คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2564 - 21 กันยายน 2564

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการ

เสวนาหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”

ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564

วันที่  21 กันยายน  2564

 ณ ห้องKnowledge theater ชั้น 1 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*********************************************

 

เวลา     09.15 - 09.30 น.      ลงทะเบียน

เวลา     09.30 - 09.45 น.      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวมุฑิตาจิต

เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน  ประจำปี 2564

เวลา     09.45 – 10.00 น.     ผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี 2564

กล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา    10.00 - 11.00 น.      เสวนาหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงาน

ให้ประสบความสำเร็จ” โดยผู้แทนแต่ละพื้นที่

-พื้นที่เชียงใหม่ 

-พื้นที่น่าน 

-พื้นที่ลำปาง

-พื้นที่พิษณุโลก

-พื้นที่ตาก

เวลา    11.00 - 11.30 น.      -พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี 2564 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

-ชมวิดิทัศน์เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน

มทร.ล้านนา ประจำปี 2564

 

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมรับชมกิจกรรม

เสวนาหัวข้อ "คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ"

( รับชมผ่าน YOUTUBE  )
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา