โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม พลังของการรู้จริตและศักยภาพตนเองแบบวิทยาศาสตรด้วยพีไอ (กิจกรรม Launch Day) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรม พลังของการรู้จริตและศักยภาพตนเองแบบวิทยาศาสตรด้วยพีไอ (กิจกรรม Launch Day)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน 2565 - 1 ธันวาคม 2565

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรม พลังของการรู้จริตและศักยภาพตนเองแบบวิทยาศาสตรด้วยพีไอ (กิจกรรม Launch Day) ภายใต้โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (PI) ที่มุ่งให้บุคลการของมหาวิทยาลัย รู้จักตน รู้จักทีม และรู้จักองค์กร ตลอดจน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนากลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสนองยุทธศาสตร์พันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปวางแผนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมต่อยอดสู่การพัฒนาตน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ เกิดความมุ่งมั่น และมีความสุขในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทีมหรือองค์กรได้ และนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการทำงานทีมและวางแผนกลยุทธ์ที่คาดหวัง เพื่อสร้างแผนการทำงานที่สอดคล้องกับบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรโครงการพัฒนากลยุทธ์

 

รายละเอียดร่วมกิจกรรมดังนี้

 • วันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
  บุคลากร สถช. ร่วมประเมินตนเองจะปรากกฏสัญลักษณ์และประเภทของกลุ่ม PI บนเว็บไซต์ https://trpb-app.rmutl.ac.th/pi/
   
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
  มทร.ล้านนา คิกออฟกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 
  https://www.rmutl.ac.th/news/20438-มทรล้านนา-คิกออฟการพัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนผ่
   

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา  8.30 - 12.00 น.
  บุคลากร สถช. เข้าร่วมกิจกรรม Launch Day โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 (The Predictive : PI) ณ ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงใหม่ 
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/20458-2022-11-23

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา