โลโก้เว็บไซต์ 2 มี.ค.66 : สถช. ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2 มี.ค.66 : สถช. ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566
  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นายจักร์รินทร์  ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา