โลโก้เว็บไซต์ 7 มี.ค.66: มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา การอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7 มี.ค.66: มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา การอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา การอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.5 ลำปาง
  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 90...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา