โลโก้เว็บไซต์ 17-21 มี.ค.66: สถช. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

17-21 มี.ค.66: สถช. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา