โลโก้เว็บไซต์ 3 พ.ค.66: การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

3 พ.ค.66: การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาการประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2566
  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานการประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา