โลโก้เว็บไซต์ 14-15 ส.ค.66: คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว.พร้อมรับประกาศเกียรติคุณแพลตฟอร์ม บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี และ บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14-15 ส.ค.66: คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว.พร้อมรับประกาศเกียรติคุณแพลตฟอร์ม บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี และ บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. พร้อมรับประกาศเกียรติคุณแพลตฟอร์ม บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี และ บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566
  วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)  ปี พ.ศ. 2565 ในก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา