โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาการบรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ
การสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 107/2560 วันที่ 7 &n...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา