โลโก้เว็บไซต์ 7 ต.ค.60: จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ หมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7 ต.ค.60: จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ หมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสถช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินโครงการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา