โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย20ตค60 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย20ตค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
        20 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ ที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสำนั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา