โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืช | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของ มทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา